ลำดับ       นวตกรรมสื่อการสอน
  1 บทบาทหน้าที่งานแนะแนว
  2 สื่อภาษาไทย ภาษาถิ่น สุภาษิต
  3 อ่านเสริมเพิ่มเติมปัญญาความคิด
  4 การเปรียบเทียบการวัดการกระจายของข้อมูลที่นักเรียนสนใจ 
  5 กิจกรรมถอดรหัส
  6 เลขยกกำลัง
  7 เส้นขนาน
  8 โมเดลโลก
  9 STEM Coding STEM รถพลังงานลม STEM รถแข่ง STEM สร้างอาคารTEM Coding STEM รถพลังงานลม STEM รถแข่ง STEM สร้างอาคาร
  10 SOLAR SYSTEM MERGE CUBE ,GAME OF ASTRONOMY,POWERPOINT OF SCIENCE M.3
  11 การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์, ชุมนุมออกแบบ Infographics
  12 สังคมศึกษา 1
  13 สังคมศึกษา 2
  14 พุทธศาสนา
  15 สังคมศึกษา 3 
  16 ดนตรี
  17 นาฏศิลป์
  18 Used to
  19 Relative Pronouns
  20 ภาษาต่างประเทศ 1
  21 ภาษาต่างประเทศ 2
  22 ภาษาจีน
  23 ภาษาต่างประเทศ 3
  24 ใช้พลังงานอย่างประหยัด