ลำดับ

          ชื่อโครงการ

1 วันสุนทรภู่รำลึก
2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 บรรยายธรรม
4 กิจกรรมอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์
5 ภาษาไทย
6 วันภาษาไทยแห่งชาติ
7 กิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้และผลงานด้านนาฏศิลป์
8 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
9 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
12 นิเทศภายในโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
13 กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน
14 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
15 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/การจัดทำมาตราฐานการศึกษา
16 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/การจัดทำมาตราฐานการศึกษา
17 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
18 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
19 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
20 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
21 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
22 โครงงานคณิตศาสตร์
23 ค่ายวิถี พอเพียง
24 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
25 กิจกรรม สโมสรอินเทอแรคท์
26 1 กลุ่มสาระ 1 นวัตกรรม
27 เพื่อนที่ปรึกษา YC
28 เพื่อนที่ปรึกษา YC
29 ค่าย walk rally พัฒนาศักยภาพทางกระบวนการวิทยาศาสตร์
30 ค่าย walk rally พัฒนาศักยภาพทางกระบวนการวิทยาศาสตร์
31 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
32 ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
33 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
34 โครงการ 1 กลุ่มสาระ 1นวัตกรรม
35 โครงการ เพื่อนที่ปรึกษา YC
36 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
37 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
38 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
39 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
40 กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และลด 0 ร มส
41 สรุปผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
42 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
43 โรงเรียนคุณธรรม
44 พัฒนาการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
45 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภำและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
46 โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ