ลำดับ                                                                  หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
  1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทยด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ
  2 วิธีสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการใช้คำซ้อนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3 วิธีสอนโดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  4 การพัฒนาทักษะการสร้างกราฟของฟังก์ชั่นกำลังสอง เรื่องฟังก์ชั่นก าลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและเกม
  5 ลักษณะของครูที่นักเรียนต้องการตามความคดิเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒/๑ กับ ม.๒/๒ โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม ภาคเรียนที่ี่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  6 การใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชา STEM ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
  7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรดเบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น (7E)
  8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรดเบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น (7E)
  9 การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงานทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  10 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
  11 ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการเลือกพื้นรูปทรงโดยใช้เครื่องมือ Pen Tool ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
  12 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา ว ๓๑๒๘๓
  13 ผลการแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษด้านการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  14 ผลการแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษด้านการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  15 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อประสม Phonics Fun ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี
  16 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ๒๓๑๐๒) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓/๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
  17 การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการสอนที่ใช้เพลงประกอบการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ๒๓๑๐๒) เรื่องคำคุณศัพท์ (Adjectives) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  18 การใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คำกริยา ๓ ช่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
  19 การใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คำกริยา ๓ ช่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
  20 การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนโดยใชภาพประกอบเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักษร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี
  21 การพัฒนาทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  22 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
  23 ปัญหานักเรียน ติด ๐ ติด ร
  24 นักเรียนไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
  25 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
  26   การสร้างเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมฟังเพลงขณะทำแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  27  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี โดยใช้ ชุดสื่อการสอนโดยใช้ ชุดสื่อการสอน
  28  การศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ๔ เรื่องไฟฟ้ากระแสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ ๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
  29   ผลของการใช้วิธีการสอนแบบใช้สื่อ AR (Augmented Reality) กับวิธีสอนแบบปกติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  30  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการผลิตเครื่องดื่ม (ง๒๐๒๖๖) โดยการปฏิบัติจริง
  31 การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติอาหารว่าง  (ขนมทองม้วนกรอบ) ด้วยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
  32 การพัฒนาทักษะการเรียนวิชากระดาษสานงานศิลป์ (ง๒๓๒๖๑) ด้วยกระบวนการสอน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
   33  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม โดยใช้ชุดฝึกทักษะทางการเรียน
  34   การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่อยู่ ในรูป + bx + c เมื่อ a =1, b และ c เป็นจำนวนเต็มที่ c ≠ 0 โดยใช้สื่อรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี
  35   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี